Dean

Dr. Sagar Raj Sharma
Dean, School of Arts
Phone: +977-1-5548891
Fax: +977-1-5533814

Email: sagar@ku.edu.np

Prof. Dr. Mahesh Nath Parajuli 
Dean, School of Education
Phone: +977-1-5549764
Fax: +977-1-533814
Email: kusoed@ku.edu.np

Dr. Damber Bahadur Nepali
Dean, School of Engineering
Tel: +977-11-415100
Fax: +977-11-415011
Email: dean_engg@ku.edu.np

Dr. Rishikesh Wagle
Dean, School of Law
Phone: +977-011-490735
Fax: +977-011-661443

Email: rishi.wagle@ku.edu.np

Prof. Dr. Bijay K.C .
Dean, School of Management

Phone: +977-1-5548891
Fax: +977-1-5533814 
Email: bijaykc@kusom.edu.np

Prof. Dr. Rajendra Prasad Koju
Dean, School of Medical Sciences
Tel: +977-011-490497
Fax: +977-011-490777
Email: kusms@ku.edu.np

Prof. Dr. Kanhaiya Jha
Dean, School of Science
Tel: +977-011-415100
Fax: +977-011-415011
Email: kusos_dean@ku.edu.np